การบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

         การบริการวิชาการ เป็นภารกิจของสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการแก่บุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

         งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอด โดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของสาขาวิชา ได้แก่

        1). งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

        2). การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม

        3). การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

        4). จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง

        5). ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

        6). วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง

        7). สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ

 

ที่สาขาวิชามีหน่วยทดสอบวัสดุ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

  • ห้องปฏิบัติการคอนกรีต
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ดังนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศุภวัฒน์ จันทร์ปราง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร 080-530 9287

อีเมล supawat-kn@hotmail.com

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.