ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

          มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ (Mission)

          1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
          2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
          3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
          4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาลัย

จุดมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

กรอบแนวทางการดาเนินงาน

กลยุทธ์เชิงรุก ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ