นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Piyapong Suwanno
ชื่อภาษาไทย         : นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089-879-3546

EMAIL         : Piyapong19098@outlook.com

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา-ขนส่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2551)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Transportation planning
 
ผลงานทางวิชาการ