หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


 

ชื่อ-สกุล             : นายวชิร  ยั่งยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Wachira  Yangyuen
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 084 690 2012
EMAIL          : wachira.y@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางอารีรัตน์  ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Areerat  Chuphan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 075-754024
EMAIL          : u-areerat@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสุพัชชา  คงเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Supacha Kongmuang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 084 690 2012
EMAIL          : supacha_k@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ดร. เสาวคนธ์  ชูบัว 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Saowakon  Chubour
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 089 939 1889
EMAIL          : saowakon.c@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวมรกต การดี
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Moragot Kandee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089 4734 995
EMAIL          : Moragot.k@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด