นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Namfon Channual
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 088 399 6498

EMAIL         : lovelypiggygames@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจหาบัณฑิตการจัดการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ประสบการณ์การสอน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การตลาดด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • แผนธุรกิจ Start Up

 

ผลงานทางวิชาการ
 • น้ำฝน จันทร์นวล, เกริกวุฒิ กันเที่ยง และ นาถนลิน สีเขียว. 2559. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม 2559, หน้า 641-652.
 • น้ำฝน  จันทร์นวล, เมธาพร  มีเดช และ เกริกวุฒิ  กันเที่ยง 2560. แนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในงานตามรอยพระยุคลบาท.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560,หน้า 2050-2059.

 

อื่นๆ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องภาษาจีนสำหรับงานบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดด้านการท่องเที่ยว
 • Customer Service Department – Krabi Station