นางสาวพิมพิศา พรหมมา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Pimpisa  Promma
ชื่อภาษาไทย         : ดร. พิมพิศา  พรหมมา

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 092 472 9441

EMAIL         : pimpisa.rmutsv@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
 
ประสบการณ์การสอน
 • พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • งานวิจัยสาขาบัญชี
 
ผลงานทางวิชาการ
 • อาภรณ์ แกล้วทนงค์, พิมพิศา  พรหมมา และ เกริกวุฒิ  กันเที่ยง. 2557. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำกะปิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • Prakobsaeng, A., Saengarvut, P., Klaewtanong, A., Kamwass, S., and Promma, P.2015. The Value Relevance of Earning Per Share, Book Value and Dividends in the Stock Exchange of Thailand
 • Samakketkarnpol,P.,Peatrat,N., Klangpraphan,R., Klaewtanong,A., Promma,p., and Petchchedchoo, P2016. The Value Relevance of Accounting Numbers: Evidence from Thai listed firms in SET 100 Index
 • Love,C., Indraprasit,C., Vilalai,p., Masarat,s., Mahoran,j., and Pimpisa,p, P2017. Female Directors of Thai FamilyOwned with Earnings Quality
อื่นๆ
 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ