นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู่


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Anchittha  Kimpoo
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวอัญชิษฐา  กิ้มภู่

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : anchittha0894@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ประสบการณ์การสอน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเทียว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 • การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
 
ผลงานทางวิชาการ
 • อัญชิษฐา  กิ้มภู่ และจุฑามาศ  พรหมมา.  (2560).  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำอย่างยั่งยืน.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 2): 1-12.
 
อื่นๆ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักพื้นฐานการให้บริการ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการให้บริการอย่างมีคุณภาพในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว