ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Dr. Kwanhatai  Jaipiem
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 652 2103

EMAIL         : kwanhatai.j@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
 • บัญชีมหาบัณฑิต หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(คลอง6 ธัญบุรี) ประเทศไทย 
 
ประสบการณ์การสอน
 • พ.ศ.2541-2550  อาจารย์  1 ระดับ 3  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปัจจุบันคือ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การบัญชีสิ่งแวดล้อม
 
ผลงานทางวิชาการ
 • กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ, ขวัญหทัย ใจเปี่ยมและอาทิตย์ สุจเสน. 2559. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับวิธีการเรียนแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี,  27 ตุลาคม 2559. หน้า 11-12.
 • กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ, ขวัญหทัย ใจเปี่ยม. 2559. การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการ แข่งขันของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม 2559. หน้า 674-688.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์ บุญนุ่น และขวัญหทัย ใจเปี่ยม. 2555. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, 21 มิถุนายน 2555 หน้า     22-23.
 • นิตยา ทัดเทียม, ขวัญหทัย ใจเปี่ยม. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, 21 มิถุนายน 2555. หน้า 28-29.
 • Jaipiem K., P. Ussahawanitchakit, and K. Muenthaisong. “Environmental Management accounting practices and firm value: An Empirical Investigation of ISO 14000 Firms in Thailand,” Review of Business Research (RBR), 2012.
 • Jaipiem K., P. Ussahawanitchakit. “Environmental Disclosure Efficiency and Firm Sustainability: An Empirical Investigation of ISO 14000 Firms in Thailand,” Journal of International Management Studies (JIMS), 2011.