นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Taweesak     Sripoonga            
ชื่อภาษาไทย         : นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา 

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : Sripoonga@yahoo.co.th  

ประวัติการศึกษา
  • -
 
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • -
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -