เกี่ยวกับวิทยาลัย

ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
     99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754024-36
โทรสาร : 075-754028
โฮมเพจ : http://cim.rmutsv.ac.th
อีเมล์ : cim@rmutsv.ac.th