นางสาวจุฑามาศ พรหมมา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Juthamas  Promma
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา 

ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : -

ประวัติการศึกษา
  • ศศ.ม.  (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ.  (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประสบการณ์การสอน
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • เสาวคนธ์  ชูบัว, จุฑามาศ พรหมมา, กฤตชญา เทพสุริวงค์ และ อารีรัตน์  ชูพันธ์. “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำสำหรับการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน กรณีศึกษา: ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก” วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561. หน้า 83-92.
  • นิรมล ขวาของ, เสาวคนธ์ ชูบัว, นาถนลิน สีเขียว และ จุฑามาศ พรหมมา. 2559. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2559, หน้า 1,445–1,453.