ดร. เสาวคนธ์ ชูบัว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Saowakon  Chubour
ชื่อภาษาไทย         : ดร. เสาวคนธ์  ชูบัว 

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 939 1889

EMAIL         : saowakon.c@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การสอน
 • รายวิชาที่สอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การจัดการฐานข้อมูล  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล คลาวด์คอมพิวติ้ง โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
 • การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย
 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อบริการชุมชน
 
ผลงานทางวิชาการ
 • เสาวคนธ์  ชูบัว, จุฑามาศ พรหมมา, กฤตชญา เทพสุริวงค์ และ อารีรัตน์  ชูพันธ์. “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำสำหรับการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน กรณีศึกษา: ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก” วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561. หน้า 83-92.
 • นิรมล  ขวาของ และ เสาวคนธ์  ชูบัว. 2560. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. การประชมุวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 ,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. หน้า 1965-1979.
 • เสาวคนธ์  ชูบัว และ อารีรัตน์ ชูพันธ์. 2560. การสำรวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า เพื่อกำหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตตอลบ้านท่าบ่อโก. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560. หน้า 280-291.
 • นิรมล  ขวาของ และ เสาวคนธ์  ชูบัว .2560. การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์ เพื่อการจัดการองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560,  หน้า 252-263. 
 • ศักรินทร์ กลีบแก้ว, เสาวคนธ์ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ์, อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คงเมือง และ ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หน้า 90-98.
 • พิมพรรณ จิตนุพงศ์, นาตยา ชูพันธ์ และ เสาวคนธ์ ชูบัว. 2559. การศึกษาความต้องการของกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี, 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 321-329.
 • นิรมล ขวาของ, เสาวคนธ์ ชูบัว, นาถนลิน สีเขียว และ จุฑามาศ พรหมมา. 2559. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2559, หน้า 1,445–1,453.
 • เสาวคนธ์  ชูบัว, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ กานดา พูนลาภทวี. “การพัฒนาทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ” วารสารครุศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
 • เสาวคนธ์  ชูบัว.  "การจัดรูปแบบการให้คำปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคนิค KWL” วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2556
 • เสาวคนธ์ ชูบัว และปรัชญนันท์ นิลสุข "อาณาจักรแห่งความรู้แบบปัญญารวมหมู่ Colony of Knowledge with Swarm Intelligent"  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2553.  
 • ธีรพงษ์ วิริยานนท์ และเสาวคนธ์  ชูบัว . "บทเรียนพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การแข่งขันระดับโลกจากสหราชอาณาจักร ทักษะชีวิต:การเปลี่ยนแปลงการดำรงค์ชีวิต"  Skill for life: changing lives ตอนที่ 3" พัฒนาเทคนิคศึกษา วารสารทางการศึกษา ปีที่ 23 ฉบับที่ 76 ตุลาคม-ธันวาคม 2553. 
 • ปรัชญนันท์ นิลสุข และเสาวคนธ์  ชูบัว "กลุ่มรู้คิดในทีมงานเสมือนเพื่อ  วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา" พัฒนาเทคนิคศึกษา วารสารทางการศึกษา ปีที่23 ฉบับที่ 76  ตุลาคม-ธันวาคม 2553. 
อื่นๆ
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในงานสัมมนาและประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 31 มกราคม 2561-2 กุมภาพันธ์ 2561.
 • ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูต้นแบบ ด้านการบริการวิชาการ ในงานวันครู จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ 16 มกราคม 2561
 • รางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านผลกระทบ (Impact Award)  เรื่อง การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์ เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมประชุมวิชาการผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560