นายไพโรจน์ แสงอำไพ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Pairote Sangampai
ชื่อภาษาไทย         : นายไพโรจน์ แสงอำไพ

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : -

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
ประสบการณ์การสอน
  • ประสบการณ์สอนในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 10 ปี 
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ด้านเครื่องกลไฟฟ้า
  • ระบบกำลัง
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -