ดร.ปริญญา สุนทรวงศ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Dr. Parinya Soontornwong
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.ดร. ปริญญา  สุนทรวงศ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 0-75754024-36 (6003)

EMAIL         : parinya.so@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก      วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี       ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ประสบการณ์การสอน
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Digital filter design and implementation.
 • VLSI for signal processing.
 • Digital system design with FPGA applications and image processing.
 
ผลงานทางวิชาการ

 

ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Parinya Soontornwong, Tian-Bo Deng and Sorawat Chivapreecha, “Low-Complexity and High-Modularity Structure for Implementing Transient-Free Pascal-Delay Filter,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 65, No. 23, pp. 6233-6243, December 2017. (Impact Factor: 4.300)
 • Tian-Bo Deng and Parinya Soontornwong, “Delay-Error-Constrained Minimax Design of All-Pass Variable-Fractional-Delay Digital Filters,” Signal Processing (Elsevier Journal), vol. 120, pp. 438-447, March 2016. (Impact Factor: 3.110)
 • Parinya Soontornwong and Sorawat Chivapreecha, “Pascal-Interpolation-Based Noninteger Delay Filter and Low-Complexity Realization,” Radioengineering Journal, vol. 24, no. 4, pp. 1002-1012, December 2015. (Impact Factor: 0.796)

ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Prapun Leekul, Parinya Soontornwong and Sorawat Chivapreecha, “Low Complexity Artificial Neural Network Unit for Sugar Content Detection in Microwave Sensor System, ” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2014Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2014 (APSIPA-ASC 2014), DEC 9-12, 2014.
 • Sutud U-thong, Chusit Pradabpet, Jaraspat La-inchua, Sorawat Chivapreecha and Parinya Soontornwong, “Variable to Variable Crossover in GA to Solve PAPR Reduction in OFDM Systems, ” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2014 (APSIPA-ASC 2014), DEC 9-12, 2014.
 • Parinya Soontornwong, Sorawat Chivapreecha, and Chusit Pradabpet, “A Transient-Free Structure for Lagrange-Type Variable Fractional-Delay Digital Filter,” The 2014 International Conference on Electrical Engineering/Elec-tronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, May 14-17, 2014.
 • Parinya Soontornwong, Jaraspat La-inchua, and Sorawat Chivapreecha, “An Implementation of Cubic Hermite variable fractional delay filter for digital image interpolation,” The 2013 International Electrical Engineering Congress, March 13-15, 2013.
 • Parinya Soontornwong, Sorawat Chivapreecha, and Chusit Pradabpet, “A Cubic Hermite Variable Fractional Delay Filter,” 2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS 2011), Dec 7-9, 2011.

ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • Parinya Soontornwong and Kittiphat Tantrarungroj, “Development of an 8-Channal Phonocardiogram and Electrocardiogram Signal Recording,” Proc. Conf. The 4th PSU Symposium on Graduate Research, Thailand, 6 April 2006.
 • Parinya Soontornwong and Kittiphat Tantrarungroj, “Development of Phonocardiogram Recording System,” Proc. Conf. The 3rd PSU Symposium on Graduate Research, Thailand, 11 March 2005.

อื่นๆ

 • นักวิจัยโครงการการออกแบบวงจรกรองดิจิทัล (Digital filter Design) ณ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559)
 • นักวิจัยโครงการเซ็นเชอร์ไมโครเวฟเพื่อการเกษตร (ระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียน) สนับสนุนโดยทุนศาสตราจารย์วิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558)
 • นักวิจัยโครงการระบบบันทึกเสียงเต้นหัวใจ (Phonocardiogram (PCG) Recording system) สนับสนุนโดยทุนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549)
 • วิจารณ์ผลงาน (reviewer) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, การประชุมวิชาการระดับชาติ