นายวชิร ยั่งยืน


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Wachira Yangyuen
ชื่อภาษาไทย         : นายวชิร ยั่งยืน

 

ตำแหน่งทางวิชาการ        : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร        : -

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 084 690 2012

EMAIL         : wachira.y@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ปริญญาโท วท.ม. (การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ปริญญาตรี สส.บ. (สารสนเทศศึกษา) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • Information business system, Information behavior, Data mining, Tourism technology

วิชาสอน

 • 05411415 : การฝึกงานด้านสารสนเทศ
 • 05411306 : สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
 • 09332409 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
 • 09333202 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • 09333306 : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 • 09334303 : ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน
 • 05413204 : ระบบอินเตอร์เน็ต-อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย
 • 09331205 : ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
 • 09314406 : การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน
 • 05411101 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • 09313302 : การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • 09331308 : การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
 • 05412421 : การค้นคืนสารสนเทศ
 • 05413102 : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • 2556 - 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ลาศึกษาต่อ)
 • 2550 - 2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ประวัติการเป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน-ภายนอก หน่วยงาน

 • กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในหน่วยงาน
  • 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทาข้อเสนอโครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
  • 2556 - 2559 ลาศึกษาต่อ
 • กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน
  • 2560 – ปัจจุบัน*
 1. คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 และการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 2. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ภาพในการสื่อสารผ่าน Mobile App ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2563
 3. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ภาพในการสื่อสารผ่าน Mobile App ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2562
 4. วิทยากรการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้อย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน 3R 8Cs
 5. คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562
 6. ผู้วิจารณ์ (Reviewer) ของวารสาร Journal of Information Science Theory and Practice (JISTaP) ฐาน Scopus ระดับ Q3 ในปี 2663
 7. ผู้วิจารณ์ (Reviewer) การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ICONIP 2021
 8. The 28th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2021). Bali, Indonesia.
 9. ผู้เขียนคำนิยมสำหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Artificial Intelligence Techniques for
 10. Business นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Applied Electronics and Information Engineering คณะ Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, POLITEHNICA University of Bucharest ประเทศโรมาเนีย
 11. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช.
 12. วิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
 13. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital Market ด้วยเทคโนโลยี Line. หลักสูรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเรื่อง การเทียบโอนการเรียนรู้จากระบบการเรียนรู้แบบมหาชนสู่ระบบคลังหน่วยกิตโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน. ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ.
 15. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 • 2556 - 2559 ลาศึกษาต่อ

การพัฒนาทางวิชาชีพ/ อบรม

 • 2563 IoT กับชีวิตวัยรุ่น  ยุค  4.0
 • 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • 2561 คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ

ผลงานทางวิชาการ

 • 2563*
  • งานตีพิมพ์
 1. วชิร ยั่งยืน และณัฐธิดา เม่งห้อง, (2563). สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, สกลนคร, 28 พฤศจิกายน 2563.
 2. กนกพร มากยิ้ม*, วชิร ยั่งยืน*, เสาวคนธ์ ชูบัว และมรกต การดี. (2563). Homestay Management System: A Case Study of Ban Sonmanee. The 9th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2021, 1 (1), 1486-1493.
 3. ณัฐฐาพร สมล่ำ*, วชิร ยั่งยืน*, สุพัชชา คงเมืองและ อารีรัตน์ ชูพันธ์. Drum system queue reservation system, Lek Theppharat Banterng. The 9th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2021, 1 (1), 1494-1501.
 4. จิตติมา ชูพันธ์, ขวัญหทัย ใจเปี่ยม, เข้มนที ศรีสุขล้อม, วชิร ยั่งยืน, นภดล ศรภักดี, และกฤตชญา เทพสุริวงศ์. (2563). การพัฒนาแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. 23 ธันวาคม 2563.
 
 • งานวิจัย
 1. หัวหน้าโครงการวิจัย: เรื่องนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของอาหารทะเลต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งวิถีใหม่. ทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. งบประมาณ 400,000 บาท
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย: เรื่องการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ทุนวิจัยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. งบประมาณ 100,000 บาท
 3. หัวหน้าโครงการวิจัย: เรื่องการศึกษาและการวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนและการทาวิทยานิพนธ์ ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2563.
 • 2562*
  • งานวิจัย
 1. หัวหน้าโครงการวิจัย: พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2562.
 • 2561*
  • งานตีพิมพ์
 1. วชิร ยั่งยืน, (2561) พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1, สุรินทร์, 29-31 สิงหาคม 2561.
ผลงาน/รางวัลด้านสังคม
 • -

ผลงาน/รางวัลด้านการจัดการเรียนการสอน

 • -

ผลงาน/รางวัล นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์

 • -