นายวชิร ยั่งยืน


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Wachira  Yangyuen
ชื่อภาษาไทย         : นายวชิร  ยั่งยืน

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 084 690 2012

EMAIL         : wachira.y@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย 
  • สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย 
 
ประสบการณ์การสอน
  • รายวิชาที่สอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การจัดการฐานข้อมูล  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • การทำเหมืองข้อมูล
  • พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย์
  • การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
 
ผลงานทางวิชาการ
  • วชิร ยั่งยืน, ฐิมาพร เพชรแก้ว, ศิวนาถ นันทพิชัย. 2559. ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศ: มุมมองสำหรับวิธีการของระบบ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, กระบี่, 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559.
  • วชิร ยั่งยืน, ฐิมาพร เพชรแก้ว, ศิวนาถ นันทพิชัย. 2559. ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศ: มุมมองสาหรับสภาพแวดล้อมยุคดิจิทัล. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL 6, NO 1, มกราคม – มิถุนายน 2559. หน้า 34-44.
  • วชิร ยั่งยืน, ฐิมาพร เพชรแก้ว, ศิวนาถ นันทพิชัย. 2559. System-Based Information Behavior Model. 18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016), and Asia-Pacific Forum of Information Schools (APIS 2016) Tsukuba, Ibaraki, Japan, 5-9 ธันวาคม พ.ศ.2559, หน้า 17–22.