ผศ. มริสา ไกรนรา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst.Prof. Marisa    Krainara
ชื่อภาษาไทย         : ผศ. มริสา ไกรนรา

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 086 943 7869

EMAIL         : marisa_sakrainara@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ระดับปริญญาโท  . ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  • ระดับปริญญาตรี  . การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)   สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์    มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประสบการณ์การสอน
  • พ.ศ.2546-ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
ผลงานทางวิชาการ
  • โครงการวิจัย เรื่อง “ศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ในห้องปฏิบัติการทดลอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” .เผยแพร่ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ . 16 พฤษภาคม 2557.
  • โครงการวิจัย เรื่อง “ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ ".เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย ”  ครั้งที่ 4   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ .  21  มิถุนายน 2555 .
  • โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา วิชาฟิสิกส์ โดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้  สำหรับนักศึกษา  สายช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  . 13 ธันวาคม 2555.
  • โครงการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับการทำวิจัยในชั้นเรียน  ในโรงเรียนชุมชนท้องเนียน ”. 2558.
  • โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”.2557.

 

อื่นๆ
  • โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  “ถ่านอัดแท่งสู่ชุมชน” . 29 สิงหาคม 2560.
  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียน”  ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559.