นางวาจิศา จันทรักษ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Wachisa  Jantarak
ชื่อภาษาไทย         : นางวาจิศา  จันทรักษ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : wachisa.j@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) , 2545 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) , 2540 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2540 - 2548  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • 2549 - 2550  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • 2551 - ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • สังคมศาสตร์
 
ผลงานทางวิชาการ
  • วาจิศา จันทรักษ์, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และสุชาติ อินกล่ำ.2558 “การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558