กรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
รองผู้อำนวยการ
   
อ.ชูเกียรติ ชูสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
  อ.นิตยา  ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 
  อ.ชุลี  หมีรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
หัวหน้าสาขา
     
  ดร.สุพร ฤทธิภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
  ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
  ดร.ดวงกมล  กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
     
อ.น้ำฝน จันทร์นวล
กรรมการ
  ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
กรรมการ
  ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง
กรรมการ
  อ.อารีรัตย์  ชูพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายทรงเกียรติ  จิโสะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสาวมัณฑนา  ไกรศรีสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายยศพล  จิตมุ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางพรรณสิริ  บำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง

เลขานุการ