กรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
รองผู้อำนวยการ
   
อ.วาจิศา  จันทรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
  อ.กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 
  อ.สุพัชชา  คงเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
หัวหน้าสาขา
     
  ดร.สุพร ฤทธิภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
  ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
  ดร.ดวงกมล  กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
     
อ.น้ำฝน จันทร์นวล
กรรมการ
  ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
กรรมการ
  ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง
กรรมการ
  อ.อารีรัตย์  ชูพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นางสาวพัจนภา  วงศ์วรชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายวรินทร์  ทองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุภาพ  นาควานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายชนธัญ  แก้วแกมเพ็ชร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
 

นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง

เลขานุการ

 

นางสาวพีรพร รักษาคุณ

ผู้ช่วยเลขานุการ