แผนกงานสหกิจศึกษา


คู่มือโครงการสหกิจศึกษา             สมุดบันทึกการฝึกงาน          ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษา       ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

                                                                              รายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา                  ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖


                                                

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา


แบบขอออกฝึกงาน DOWNLOAD
แบบบันทึกการนิเทศฝึกงาน DOWNLOAD
แบบขอออกสหกิจศึกษา CO.S-๐๑
แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา CO.S-๐๒
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา CO.S-๐๓
แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงานสหกิจศึกษา CO.S-๐๔
แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงาน CO.S-๐๕
แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา CO.W-๐๑
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา CO.W-๐๒
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน CO.W-๐๓
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา CO.W-๐๔
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา CO.W-๐๕
แบบแจ้งแผนปฏิบัตงานสหกิจศึกษา CO.W-๐๖
หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา CO.W-๐๗
แบบแจ้งวันและเวลาการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา CO.A-๐๑
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา CO.A-๐๒
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา CO.A-๐๓
แบบแจ้งแผนงาน ตำแหน่งงาน CO.A-๐๔
                              

รายงานการประชุมสหกิจศึกษา

คำสั่งงานสหกิจศึกษา