แผนกงานยานพาหนะ

ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

  1. ส่งใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ (ผู้ขอใช้รถ)
  2. ตรวจสอบพนักงานขับรถได้ที่หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะหรือในเว็ปไซต์วิทยาลัยฯที่แผนกงานยานพาหนะ (ผู้ขอใช้รถ)
  3. เสนอผู้มีอำนาจสั่งการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แผนกงานยานพาหนะ)
  4. รับใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางกลับคืนได้ที่ห้องสารบรรณ (ผู้ขอใช้รถ)
  5. นำรถออกใช้บริการ (หากมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถหรือ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางนั้น ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำรองค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นไปก่อน) (ผู้ขอใช้รถ)
  6. โปรดกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานขับรถ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผ่านทางเว็ปไซต์วิทยาลัยฯที่แผนกงานยานพาหนะ ในหัวข้อ “แบบประเมินความพึงพอใจพนักงานขับรถ”และเคลียร์หนังสือ การเดินทางไปราชการในระบบให้พนักงานขับรถทุกครั้ง (ผู้ขอใช้รถ)
หมายเหตุ:  
  • สามารถตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลางผ่านทางเว็ปไซต์วิทยาลัยฯ ที่แผนกงานยานพาหนะ http://cim.rmutsv.ac.th/car_use