งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน

3. การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. การปรับเพิ่มคุณวุฒิ

5. การโอน-ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง

6. บำเหน็จ/บำนาญ

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์