งานอัตรากำลังพัฒนาบุคคล

1. แผนอัตรากำลัง

2. การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร

3. การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

4. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ)

5. การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น(สายสนับสนุน)

6. การลา        

7. สมรรถนะสายวิชาการ