แผนกงานหลักสูตรและตำราเรียนแบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มและรายละเอียดการดำเนินงานหลักสูตร เกณฑ์ฯ 2565

รายละเอียดการจัดทำ มคอ.3-7

การจัดทำตำรา

ประกาศ-เกณฑ์-รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร