ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ view
ประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรอจสอบประวัติฯ และเรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร และ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยี่งยืน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ view
กำหนดการ โครงการ สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 view
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการสอบ RMUTSV TEST ประจำปีการศึกษา 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งาน GC x Mahidol Webina view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการกำกับและการบริการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครผูุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ กยส. view
ประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช) view
ประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเรื่อง การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเลาการขอรับใบสมัคร และรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาฯลฯ และเรื่อง นำส่งรายชื่อผู้นำประเทศ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมของชาติ และ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) view