ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : แนวทางปฏิบัติและการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม CHUL105 l'm Possible Run และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 view
ประกาศ การตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 view
ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงาน view
ประชาสัมพันธ์ : งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดธรรมโฆษณ์ และขอเชิญร่วมทำบุญเป็นผู้อุปถัมภ์ และเจ้าภาพร่วมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.นั้น view
ประชาสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์(Logo)และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ครูชวนวิ่ง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 view
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครงาน และขอส่งเอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งเวียนประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย เล่มที่ 56 เลขที่ 048 view
ประชาสัมพันธ์ : การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" view
ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอินเทอร์เน็ต view
ประชาสัมพันธ์ : เชิญให้เสนอข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ view
ประชาสัมพันธ์ : การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ.2565 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Email) และเรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมโฆษณ์ view
ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 26 view
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม GSB Micropreneur โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2565 view