ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงร้อยละเงินสะสมของกองทุนฯ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ view
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง view
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ view
หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2564 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมทร.ศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปกร ครั้งที่1/2564 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการระบบสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน และ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินสนันสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ view