ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ คณะกรรมการอุดมศึกษาฯ-เรื่อง-หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประชาสัมพันธ์โพสเตอร์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเก่าเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
ขอเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครสอบ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 7 - 30 พฤศจิกายน 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปี พ.ศ. 2560 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งขยายเวลาการส่งบทความนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ view
ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศกรรมการดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ได้ประกาศนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งตารางคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 view