ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ view
หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2564 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมทร.ศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปกร ครั้งที่1/2564 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการระบบสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน และ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินสนันสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรงอำเภอขนอมปี 2563 view
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ฝึกอบรม แก่บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคฌนเลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :คำสั่งสภามทร.ศรีวิชัย ที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง view