ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
.
ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยืและข้าราชการ ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นั้น
.
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช เขต 3 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 32/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังแนบท้ายประกาศนี้
.
อนึ่ง คณาจารย์ประจำ และ ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในห้าวันทำการ นับจากวันประกาศรายชื่อ และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจ้งต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา หากไม่มีการทักท้วงหรือขอแก้ไขภายในวันที่กำหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเฉพาะผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
.
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566