ประกาศ : จังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ : จังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
.
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจำดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของจังหวัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตามประเด็น ดังนี้ (1) นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ให้ส่วนราชการนำเสนอผลงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานเข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัดในแต่ละเดือน โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
.
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพิ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียด ดังเอกสาร