ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566 - 2570 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สตูล และระนอง และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวราขการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครงสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ และเรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน RVC (Multi-Rotor) ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ view
แบบคำร้องสำหรับขอเข้าปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับนักศึกษา view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ และเรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาทั่วไป ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ณ ศูนย์พักพิงพระราชทาน "ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก" view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ เรื่อง​ ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) view
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 view