ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำบัญชีกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกพื้นที่ view
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19และ เรื่่อง ขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอหารกลางวันเด็กนักเรียน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ "We are together" ของสหพันธรัฐรัสเซีย view
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯลฯ และ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่16) ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนบุคคลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร view