รางวัล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ได้รับรองมาตรฐาน GAP การันตีผลผลิตปลอดภัยสินค้าเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ได้รับรองมาตรฐาน GAP การันตีผลผลิตปลอดภัยสินค้าเกษตร
.

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
ดร. พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอรายการนำเที่ยว นครศรีฯ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอรายการนำเที่ยว นครศรีฯ ภายใต้โครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

โครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 62 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล นายศุภวัฒน์ จันทร์ปราง นายอรรณพล สังข์สุมล นายธรณ์เทพ เพ็ชรประยูร นายพงศกร วงศ์วรชาติ นายนัทธพงศ์ คงจันทร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) และมีคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 21 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหา

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC) 
เจ้าภาพจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การเข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่าย  37 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอีก 5 มหาวิทยาลัย  และยังมี 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 112 คน
ซึ่งปีนี้มีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวศิวารินทร์ แป้นปั้น ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
2.นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 7 คน ได้แก่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม  ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๓๑ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่นักเรียน นั

นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      นายอนุพงศ์ ปัจฉิมทิศ  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชิยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับปิรญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

          นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คว้ารางวัล Grand Award (ที่ 1) การประกวดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (Project) โดยนางสาวเบญจพร ไข่แก้ว เรื่อง "ระบบรับสมัครนักศึกษาโควต้า"  รางวัล Best of Excellent Award (ที่ 2) โดยนางสาวอรัญญา ชูเขียว เรื่อง "ระบบบัญชีเงินเดือน " และยังสามารถคว้ารางวัล Award of Excellent (ที่ 3) มาได้อีก 5 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2015) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 255