นักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอรายการนำเที่ยว นครศรีฯ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอรายการนำเที่ยว นครศรีฯ ภายใต้โครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวพรทิพย์ พิมพ์สมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เทียบโอน นายกฤษฎาร์ ทองใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทียบโอน และ นางสาวหทัยชนก สิทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทียบโอน นักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา อาจารย์ที่ปรึกษาการร่วมการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอรายการนำเที่ยว ภายใต้โครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business ฝึกประสบการณ์วิถี New Normal จัดโดย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแบบ Pitching ในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักการปรับตัวในยุคที่การเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไปตามความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักศึกษาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom : Video Conferencing

การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 19 ทีม ทีมละ 3 คน เป็นการแข่งขันกันระหว่างเครือข่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 9 มทร. , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ซึ่งนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ได้ตั้งชื่อทีมในการแข่งขันว่า ทีมช้างเผือกในป่าถิ่นโลมาสีชมพู นำเสนอขายรายการนำเที่ยว New Normal New Best Route โดยผู้เข้าแข่งขันเขียนรายการนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ภายใต้แนวคิด New Normal New Best Route พร้อมแสดงวิธีคิดราคาขาย และการนำเสนอขาย ภายในเวลา 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที นักศึกษาใช้สโลแกนที่เป็นจุดเด่นรายการนำเที่ยว “แลถม ชมคอน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์” 2 วัน 1 คืน ในราคา 4,500 บาท และผลการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจของคณะกรรมการทำให้ผ่านการพิจารณาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาต่อไป

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th