มทร.ศรีวิชัยสู่สังคม

โครงการบริการวิชาการ Quick win Project โครงการ “สำรวจจุดเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคู และสื่อเผยแพร่ทางการท่องเที่ยวผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน”

     โครงการบริการวิชาการ Quick win Project จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ชื่อโครงการ“สำรวจจุดเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคู และสื่อเผยแพร่ทางการท่องเที่ยวผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน” นำโดย ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมภายใต้ กิจกรรมสำรวจเส้นทางน้ำและกำหนดจุดเรียนรู้ นำทีมกิจกรรมโดย อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อจัดทำเป็นนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ระหว่างหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกชุมชนจำนวน 15 คน นักศึกษา 20 คน

โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก (กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก)

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยอาจารย์จิตติมา ชูพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนบ้านท่า-บ่อโก จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแก่เยาวชนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ฝึกเยาวชนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโกให้สามารถเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ คำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน บ้านท่า-บ่อโกให้ครบวงจรและเข้มแข็งมากขึ้น จัด ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล และศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก

โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ผู้อื่น ณ. ศาลาการศึกษานอกโรงเรียนวัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย นางสาวพิมพิศา พรหมมา ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านในชุมชนบ้านท่า-บ่อโก จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารทางด้านต้นทุน ให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจในการออมเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวรวมเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่น ณ.

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากพายุ โดยมีท่านนายอำเภอและจิตอาสาเข้ามาร่วมทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์อพยพและได้มีกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนได้นำอาหารครัวพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนและมีคณะกำนัน ผู้ใหญ่ ผอ. ร่วมไปถึงจิตอาสาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก ณ.

โครงการบริการวิชาการฯ กิจกรรมย่อยที่ 6 “การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านท่า-บ่อโก เพื่อการขายสินค้าและบริการออนไลน์”

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้กับชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางคู ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนเขาออก ชุมชนแขวงเภา ชุมชนท้องเนียน และชุมชนบ้านท่า-บ่อโก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมเสวนาด้วย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ไมตรี  พุทธวงษ์ คุณพจนีย์ แก้วมีศรี และคุณนลพรรณ ชลาสิทธุ์ ในกิจกรรมมีการส่งมอบแผนผังเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการจัดการระบบนิเวศและเส้นทางเดินศึกษาป่าสาคู

                คณะทำงานบริการวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล อาจารย์อัญชิษฐา กิ้มภู่ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา อาจารย์นาถนลิน สีเขียว และอาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมด้วยอาจารย์ประสาร จิตร์เพ็ชร หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่ “ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช” ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดนครศรีธร

การให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 แผนกงานบริการวิชาการร่วมกับสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา” โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสะพานแขวนเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาลัยฯกับศูนย์ฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน ภายใต้ศักยภาพที่มีของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นการบูรณาการค

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัด โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” เป็นโครงการสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและอาจารย์ผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จัดการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีว