ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากพายุ โดยมีท่านนายอำเภอและจิตอาสาเข้ามาร่วมทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์อพยพและได้มีกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนได้นำอาหารครัวพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนและมีคณะกำนัน ผู้ใหญ่ ผอ. ร่วมไปถึงจิตอาสาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย