โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก (กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก)

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยอาจารย์จิตติมา ชูพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนบ้านท่า-บ่อโก จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแก่เยาวชนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ฝึกเยาวชนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโกให้สามารถเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ คำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน บ้านท่า-บ่อโกให้ครบวงจรและเข้มแข็งมากขึ้น จัด ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล และศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก