โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ผู้อื่น ณ. ศาลาการศึกษานอกโรงเรียนวัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย นางสาวพิมพิศา พรหมมา ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านในชุมชนบ้านท่า-บ่อโก จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารทางด้านต้นทุน ให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจในการออมเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวรวมเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่น ณ. ศาลาการศึกษานอกโรงเรียนวัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช