การให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 แผนกงานบริการวิชาการร่วมกับสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าบ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา” โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสะพานแขวนเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาลัยฯกับศูนย์ฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน ภายใต้ศักยภาพที่มีของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นการบูรณาการความรู้ในหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนของคณาจารย์และถ่ายทอดสู่ชุมชนในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษาและบุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา