โครงการบริการวิชาการ Quick win Project โครงการ “สำรวจจุดเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคู และสื่อเผยแพร่ทางการท่องเที่ยวผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน”

     โครงการบริการวิชาการ Quick win Project จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ชื่อโครงการ“สำรวจจุดเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคู และสื่อเผยแพร่ทางการท่องเที่ยวผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน” นำโดย ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมภายใต้ กิจกรรมสำรวจเส้นทางน้ำและกำหนดจุดเรียนรู้ นำทีมกิจกรรมโดย อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อจัดทำเป็นนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ระหว่างหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกชุมชนจำนวน 15 คน นักศึกษา 20 คน และอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ 8 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จังหวัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด ณ ชุมชนบ้านบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช