โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการจัดการระบบนิเวศและเส้นทางเดินศึกษาป่าสาคู

                คณะทำงานบริการวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล อาจารย์อัญชิษฐา กิ้มภู่ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา อาจารย์นาถนลิน สีเขียว และอาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมด้วยอาจารย์ประสาร จิตร์เพ็ชร หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่ “ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช” ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการจัดการระบบนิเวศและเส้นทางเดินศึกษาป่าสาคู  คณะทำงานลงพื้นที่ 2 ครั้ง ในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 เพื่อเก็บข้อมูลด้านเส้นทาง พร้อมศึกษาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งมอบเส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวศป่าสาคู และปรึกษาหารือกับแกนนำชุมชนในการเชื่อมโยงฐานเรียนรู้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน