โครงการบริการวิชาการฯ กิจกรรมย่อยที่ 6 “การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านท่า-บ่อโก เพื่อการขายสินค้าและบริการออนไลน์”

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้กับชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางคู ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนเขาออก ชุมชนแขวงเภา ชุมชนท้องเนียน และชุมชนบ้านท่า-บ่อโก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมเสวนาด้วย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ไมตรี  พุทธวงษ์ คุณพจนีย์ แก้วมีศรี และคุณนลพรรณ ชลาสิทธุ์ ในกิจกรรมมีการส่งมอบแผนผังเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก เพื่อให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อจากนั้น คณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ชุมชนต่อในภาคบ่าย และในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้ลงพื้นที่และทดลองท่องเที่ยวในคลองบางคู ของชุมชนบางคู