สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัด โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” เป็นโครงการสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและอาจารย์ผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จัดการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย