ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 view
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 view
ตารางการคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 view
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักหอพักของวิทยาลัยประจำภาคเรียนที่ 2/2558 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFileและฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รับสมัครการทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication : TOEIC) view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บการให้บริการทางวิชาการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558 view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 2 พ.ย 58 view
ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปี 2559 view
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ปตท. โรงแยกก๊าซขนอม ประจำปี 2558 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view