วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมทร.ศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563