วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :คำสั่งสภามทร.ศรีวิชัย ที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ: