วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563