วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563