วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง

ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง
1.เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆของหน่วยงาน
3.เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเเสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษี 2562