วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ