ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการระบบสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน และ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินสนันสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เอกสารประกอบ: